REPARACIÓ ESTRUCTURAL - Barcelona Arquitectura

REPARACIÓ ESTRUCTURAL

Tel. 937 136 559
aluminosis.jpg
Més de 20 anys d'experiència.

Des de l'any 1991 treballant en la reparació d'edificis afectats d'aluminosi i altres patologies estructurals.

Àmbit d'actuació:

 • Informes tècnics d'estructures amb patologies
 
 • Projectes de reforç estructural en edificis amb aluminosi i altres patologies estructurals
 
 • Consultoria tècnica en l'aplicació de les diferents solucions de reforç estructurals existents al mercat
 
 • Tramitació de permisos d'obres
 
 • Direcció tècnica de les obres
 
 • Coordinació de seguretat i salut de les obres
 
 • Comparatiu d'ofertes de constructors i industrials
 
 • Control econòmic de les obres
 
 • Planificació dels treballs
 
 • Coordinació de tot el procés (Product Manager)
El Projecte de reforç estructural

El Projecte de reforç estructural

Estudi del cas:

El primer de tot és la realització d'un estudi acurat de l'estructura de l'edifici, realitzant cales en sostres i prenent mostres de formigó de les biguetes. Inclou la realització d'assaigs químics insitu i a laboratori.

S'estudia l'abast de les patologies i el grau de degradació de l'estructura.

S'estudia també les causes dels danys, i es proposen mesures correctores.

Hi ha altres patologies estructurals que també requereixen intervenció, com poden ser carbonatació del formigó, oxidació de les armadures, ect.

Mesures preventives de seguretat:

En ocasions, si el grau de deteriorament és molt important, cal apuntalar les zones més afectades. Encara que resulta molest, pot ser imprescindible per evitar riscos a les persones que habiten l'edifici. Sempre s'intenta fer de la forma que molesti menys.

detall UNDO.jpg
Cerca de la solució tècnica més adequada:

Al mercat trobem moltes solucions tècniques per reforçar sostres afectats per aluminosi o altres patologies estructurals.

A cada cas hi ha una solució que s'ajusta millor que les altres. Depèn del grau d'afectació, de la facilitat d'accés, del tipus d'estructura, dels condicionants econòmics, alçades de sostre, etc.

Només un tècnic qualificat i amb experiència pot recomanar la solució idònea. Alguns sistemes de reforç poden ser molt complicats, costosos o difícils d'aplicar, quant al mercat hi podem trobar una solució més sencilla i econòmica.
Algunes solucions

Algunes solucions

En un reforç d'aluminosi, normalment es realitza una substitució funcional de les biguetes afectades d'aluminosi: consisteix en col·locar una nova biga que aguanta el mateix que la bigueta existent, sense retirar aquesta.

Alguns sistemes de reforç d'estructures son els següents:
 

 • Col·locar una biga d'acer laminat en calent sota la bigueta afectada

 • Tipus Mecanoviga: biga de xapa d'acer fabricada en varies peces que s'ensambla en obra, i que posteriorment s'omple amb un morter especial

 • Tipus Extend: format per tubs d'alumini que s'ensamblen en obra i es col·loquen sota les biguetes afectades, retacant amb morter especial

 • Tipus UNDO: dos perfils de xapa plegada de 8 mm, amb forma de de "I", galvanitzats en calent, que s'ensamblen en obra. La bigueta afectada queda dins la nova biga, i es reomple amb morter especial.
detall U.jpg
 • Tipus Cointecs: format per perfils de xapa d'acer plegada, que s'ensamblen en obra i es col·loquen sota les biguetes afectades, retacant amb morter especial.

 • Tipus Nou Bau: biga en forma de "U", de xapa d'acer inoxidable que s'ensamblen en obra. La bigueta afectada queda dins la nova biga, i es reomple amb morter especial.
Contacte

Contacte

Si voleu escriure un e-mail, us respondrem el més aviat possible. Si us ho estimeu més, podeu trucar al telèfon 650 61 65 33 o als fixes 937 136 559 -  937 276 817
  
Nom 
E-mail 
Telèfon 
Missatge 
 

FOTOGRAFIES D'ALGUNS EXEMPLES REALS:


Reforç de biguetes en plurifamiliar, situat a c/ M...

Reforç de biguetes en plurifamiliar, situat a c/ Mesquita de Córdoba, de Castelldefels. Amb substitució funcional de biguets amb perfils MECANOVIGA.


Reforç de forjat ceràmic en plurifamiliar, situat ...

Reforç de forjat ceràmic en plurifamiliar, situat al c/ Pau Ferran de Barcelona. Amb substitució funcional del forjat ceràmic, amb perfils UNDO i passamans galvanitzats.


Reforç de biguetes en casa unifamiliar aïllada a S...

Reforç de biguetes en casa unifamiliar aïllada a Sant Cugat del Vallès. S'utilitza el sistema UNDO de perfils galvanitzats en calent

Reforç de forjats d'edifici pluriframiliar al pass...

Reforç de forjats d'edifici pluriframiliar al passeig Joan de Borbó de Barcelona. S'utilitza el sistema NOUBAU, amb perfils d'acer zincat


Reforç de sostre d'habitatge amb aluminosi al c/ F...

Reforç de sostre d'habitatge amb aluminosi al c/ Ferran Puig de Barcelona. S'utilitza el sistema Undo, de perfils galvanitzats en calent.

refuerzo bigueta aluminosis.jpg
Reforç de biguetes de soste en plurifamiliar a Sant Cugat del Vallès.
S'utilitza el sistema UNDO, a base de perfils d'acer galvanitzats en calent.

Informe tècnic de patologies estructurals en edifici insdustrial a Barcelona.

planol inf tec al.jpg